ఎన్నికలకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి | AP Panchayat Raj Secretary Gopala Krishna Dwivedi | 10TV Bews‌

ఎన్నికలకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి | AP Panchayat Raj Secretary Gopala Krishna Dwivedi | 10TV Bews
#GopalaKrishnaDwivedi #APPanchayatRaj #1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *