ಮತ್ತೆ Judge ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾದ ‘CD’Lady | Parents ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ Kidnap Case ಸಂಬಂಧ ಹೇಳಿಕೆ

Ramesh Jarkiholi CD Case: ಮತ್ತೆ Judge ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾದ ‘CD’Lady | Parents ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ Kidnap Case ಸಂಬಂಧ ಹೇಳಿಕೆ…

► TV9 Kann

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *