ശിവന് കിട്ടിയത് പതിനെട്ടിന്റെ പണി.. പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് അഞ്ജുവും കണ്ണനും..

#Shivanjali അഞ്ജുവിനെ പരിഹസിച്ച ശിവന് കിട്ടിയത് പതിനെട്ടിന്റെ പണി.. പൊട്ടിച്ചിരി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *