කොළඹ මහ නගර සභා සීමාවේ කොවිඩ් රෝගීන්ගේ අඩුවක්…

කොළඹ මහ නගර සභා සීමාවේ කොවිඩ් රෝගීන්ගේ අඩුවක්…

Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA
#adaderana #derananews #tvderana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *