නිදහස් උත්සවයට සහභාගී වූ සිවිල් ආරක්ෂක බළකායේ සෙබළුන් 35කට කොවිඩ්

#Liveat8 #Swarnavahini #news
Subscribe : https://www.youtube.com/c/Liveat8News?sub_confirmation=1
Like us on FB@ https://www.facebook.com/swarnavahini
Like us on FB@ https://www.facebook.com/liveat8.l

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *