පුජ්‍ය මුරුත්තෙට්ටුවේ හිමියන්ගේ 80 වැනි ඡන්ම දිනය

#Liveat12 #Swarnavahini #news
Subscribe : https://www.youtube.com/c/Liveat8News?sub_confirmation=1
Like us on FB@ https://www.facebook.com/swarnavahini
Like us on FB@ https://www.facebook.com/liveat8.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *